Algemene voorwaarden Eurofa - computerservice

De in dit hoofdstuk “Computerservice” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien wij diensten op het gebied van computerservice verlenen, waaronder wordt verstaan de automatische verwerking van gegevens met behulp van door wederpartij beheerde programmatuur en apparatuur.

Artikel 24: Uitvoering van werkzaamheden
24.1: Wij verrichten de computerwerkzaamheden steeds in opdracht van wederpartij. Indien wij krachtens een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie computerservice verrichten met betrekking tot gegevens van wederpartij of zijn personeel, zullen alle daaraan verbonden kosten aan wederpartij in rekening worden gebracht. Wij zullen de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met wederpartij schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.
24.2: Alle door ons te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door wederpartij te stellen voorwaarden door ons gerepareerd en aangeleverd worden. Wij zullen de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar wij de computerservice uitvoeren. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van wederpartij, ook indien deze door ons worden uitgevoerd en verzorgd.
24.3: Wederpartij staat ervoor in dat alle door hem aan ons ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan ons verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van ons.
24.4: Wij kunnen wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij wederpartij geldende procedures tot gevolg hebben, zullen wij wederpartij hierover zo tijdelijk mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van wederpartij. In dat geval kan wederpartij de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften  of wij de kosten van deze wijziging voor onze rekening nemen.
24.5: Wij spannen ons er naar beste kunnen voor in dat de door ons bij de uitvoering van de computerservice gebruikte programmatuur tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in de door ons in het kader van onze dienstverlening beheerde Nederlandse wet- en regelgeving. Op verzoek zullen wij tegen onze gebruikelijke tarieven wederpartij adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor wederpartij.

Artikel 25: Beveiliging, privacy en bewaartermijnen
25.1: Wij voldoen aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op ons rusten. Wij zullen zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
25.2: Wederpartij staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Wederpartij zal ons alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
25.3: Wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die jegens ons mochten worden ingesteld wegens een niet aan ons toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
25.4: Wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens ons mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 26: Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. Wederpartij zal na ontvangst deze resultaten zelf controleren. Wij staan er niet voor in dat de computerservice foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Indien gebreken in de resultaten van de computerservice een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor wij uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk zijn, zullen wij de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits wederpartij de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten van de computerservice, schriftelijk en gedetailleerd aan ons kenbaar maakt. Slechts indien gebreken in de computerservice aan ons toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan ons en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van wederpartij, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie, zullen wij de kosten van een eventuele herhaling volgens onze gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening brengen. Indien herstel van aan ons toerekenbare gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen wij de voor de betreffende computerservice door wederpartij verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens wederpartij aansprakelijk te zijn. Aan wederpartij komen geen andere rechten wegens gebreken in de computerservice toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven.