Algemene voorwaarden Eurofa - Dienstverlening

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien wij diensten verlenen, zoals advisering, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, hosting, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.

Artikel 27: Uitvoering
27.1: Wij zullen ons naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van ons worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst wij uitdrukkelijk een resultaat hebben toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
27.2: Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, zijn wij gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
27.3: Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, zijn wij gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van wederpartij op te volgen. Wij zijn niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 16.
27.4: Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zijn wij steeds gerechtigd na overleg met wederpartij deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
27.5: Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door ons verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Artikel 28: Detachering
28.1: Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als wij een medewerker (hierna: de gedetacheerde medewerker) aan wederpartij ter beschikking stellen teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c.q. regie van wederpartij werkzaamheden te laten uitvoeren.
28.2: Wij spannen ons er voor in dat de gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in artikel 27.4 inzake vervanging.
28.3: Wederpartij is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken indien de gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en wederpartij dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan ons kenbaar maakt, dan wel ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde medewerker. Wij zullen aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Wij staan er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van wederpartij op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van wederpartij wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van wederpartij betreffende de verrichte werkzaamheden blijven in stand.
28.4: Wij zijn gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de gedetacheerde medewerker in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-) premies voor sociale verzekeringen. Wij vrijwaren wederpartij voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door ons van de gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), mits wederpartij de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan ons overlaat, ons daarbij alle medewerking verleent en ons alle benodigde informatie en, indien door ons gewenst, procesvolmachten verstrekt.
28.5: Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c.q. regie van wederpartij tot stand zijn gekomen.