Algemene voorwaarden Eurofa - Gebruik en onderhoud programmatuur

De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door ons ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door ons te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

Artikel 31: Gebruikrecht
31.1: Onverminderd het bepaalde in artikel 12 verlenen wij wederpartij het niet exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Wederpartij zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van wederpartij uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
31.2: De programmatuur mag door wederpartij uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van wederpartij waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
31.3: Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is wederpartij niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van wederpartij gebruikt. Wederpartij zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Wederpartij zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘timesharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan wederpartij ter beschikking gesteld, ook niet indien wederpartij bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Wederpartij erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van ons bevat.
31.4: Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal wederpartij alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan ons retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat wederpartij bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal wederpartij van zodanige vernietiging ons onverwijld schriftelijk melding maken.

Artikel 32: Aflevering, installatie en acceptatie
32.1: Wij zullen de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan wederpartij afleveren en, indien een door ons uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij wederpartij installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal wederpartij zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn wij niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
32.2: Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 30.2 tot en met 30.7 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt wederpartij de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van ons ingevolge de garantie van artikel 33.  In alle gevallen geldt het bepaalde in artikel 30.8 onverminderd.
32.3: Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door ons uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

Artikel 33: Garantie
33.1: Wij zullen ons naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 12.6 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij ons zijn gemeld. Wij garanderen niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van wederpartij is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval wij volgens onze gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zullen brengen. Wij kunnen volgens onze gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van wederpartij of van andere niet aan ons toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien wederpartij zonder schriftelijke toestemming van ons wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
33.2: Herstel van fouten zal geschieden op een door ons te bepalen locatie. Wij zijn gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
33.3: Wij hebben geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 33.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

Artikel 34: Onderhoud
34.1: Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van ons geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan ons melden. Na ontvangst van de melding zullen wij ons naar beste vermogen inspannen fouten in de zin van artikel 12.6 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door ons te bepalen wijze en termijn aan wederpartij ter beschikking worden gesteld. Wij zijn gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal wederpartij zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn wij niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
34.2: Wij staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.
34.3: Wij kunnen de kosten van herstel volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan ons toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan ons is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
34.4: Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zullen wij bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan wederpartij ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie zijn wij niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kunnen wij van wederpartij verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met ons aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
34.5: Indien wederpartij niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met ons is aangegaan, kunnen wij niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
34.6: Indien wederpartij geen onderhoudsovereenkomst met ons is aangegaan, kunnen alleen garantie aanspraken gedaan  worden conform artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
34.7: Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

Artikel 35: Programmatuur van toeleverancier
Indien en voor zover wij programmatuur van derden aan wederpartij ter beschikking stellen, zullen, mits dat door ons schriftelijk aan wederpartij is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor wederpartij ter inzage bij ons en wij zullen deze voorwaarden aan wederpartij op zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen wederpartij en ons om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.