Algemene voorwaarden Eurofa - onderhoud appartuur

De in dit hoofdstuk “Onderhoud van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien wij en wederpartij een overeenkomst voor onderhoud van apparatuur hebben gesloten.

Artikel 40: Duur van de onderhoudsverplichting
40.1: De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.
40.2: De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij wederpartij of wij de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

Artikel 41: Onderhoud
41.1: De inhoud en omvang van de door ons te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan zijn wij verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door wederpartij bij ons zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder ‘storing’ wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door ons schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien wederpartij deze kan aantonen en deze kan worden gereproduceerd.
41.2: Wij behouden ons onder meer het recht voor om onze onderhoudsverplichtingen op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van ons, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van ons met zich meebrengen.
41.3: Wij dragen zorg voor het actueel houden van zijn expertise omtrent de apparatuur. Wij zullen alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in onze administratie. Wij zullen wederpartij op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.
41.4: Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van ons noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van ons.
41.5: Indien wederpartij geen onderhoudsovereenkomst met ons is aangegaan, kunnen alleen garantie aanspraken gedaan  worden conform artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 42: Onderhoud- en gebruiksvoorwaarden
42.1: Wederpartij zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, ons daarvan in kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van wederpartij opgestelde gedetailleerde omschrijving van de storing. Wederpartij is gehouden het personeel van ons of door ons aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan ons ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden ter beschikking te stellen.
42.2: Op verzoek van ons zal een ter zake kundige werknemer van wederpartij voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. Wederpartij heeft het recht bij alle ten behoeve van wederpartij uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.
42.3: Wederpartij is bevoegd niet door ons geleverde apparatuur en systemen op de aan wederpartij verkochte apparatuur aan te sluiten en daarop niet door ons geleverde programmatuur te installeren. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het aansluiten van niet door ons geleverde apparatuur of uit het installeren van niet door ons geleverde programmatuur, zijn voor rekening van wederpartij.
42.4: Indien het naar het oordeel van ons voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur worden getest, zal wederpartij deze andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking van ons stellen.
42.5: Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van ons behoort, dient door wederpartij ter beschikking te worden gesteld.
42.6: Wederpartij draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.
42.7: Wederpartij draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat wij deze onder ons hebben voor de onderhoudswerkzaamheden. Het wordt aan wederpartij overgelaten dit risico te verzekeren. Alvorens de apparatuur aan ons voor onderhoud aan te bieden draagt wederpartij er zorg voor dat van alle in de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een deugdelijke en volledige reservekopie is gemaakt.
42.8: Wij aanvaarden geen onderhoudsverplichtingen voor apparatuur die niet in Nederland is opgesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
42.9: Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van apparatuur bij aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

Artikel 43: Uitsluitingen
43.1: Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van ons op grond van de overeenkomst, en zullen wederpartij apart in rekening worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.
43.2: In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
– het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere magnetische opslagmedia, en inktlinten;
– de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan ons;
– werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur;
– modificaties aan apparatuur;
– verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.