Algemene voorwaarden Eurofa - ontwikkeling programmatuur

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “Dienstverlening”, van toepassing indien wij in opdracht van wederpartij programmatuur ontwikkelen en deze eventueel installeren. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

Artikel 29: Ontwikkeling van programmatuur
29.1: Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan ons ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Wij zullen de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door wederpartij te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan wederpartij instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.
29.2: Wij zijn gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan ons ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat wederpartij de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
29.3: Onverminderd het bepaalde in artikel 12 verkrijgt wederpartij slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan wederpartij ter beschikking worden gesteld, in welk geval wederpartij gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien wij in rechte gehouden worden de broncode en/of de technische documentatie aan wederpartij ter beschikking te stellen, kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.

Artikel 30: Aflevering, installatie en acceptatie
30.1: Wij zullen de te ontwikkelen programmatuur aan wederpartij zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door ons uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal wederpartij zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn wij niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
30.2: Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door ons uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het wederpartij niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Wij kunnen steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat wederpartij met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen- ) resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan ons worden gerapporteerd.
30.3: De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
– indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door ons uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
– indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
– indien wij vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 30.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 12.6 zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 30.6 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien wederpartij daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
30.4: Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal wederpartij ons hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
30.5: Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 12.6 bevat, zullen wij wederpartij uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Wij zullen ons naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij wij gerechtigd zijn tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
30.6: Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van ons om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 33, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.
30.7: Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
30.8: Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in artikel 30.3 heeft tot gevolg dat wij ten volle gekweten zijn voor de nakoming van onze verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door ons is overeengekomen, van onze verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van cliënt op grond van artikel 30.6 betreffende kleine gebreken en artikel 33 betreffende garantie.
30.9: Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door ons uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.