Hoe wij met uw (persoons)gegevens omgaan

Vanaf 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervallen en hebben alle ondernemers te maken met de Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG), dus ook Eurofa. Onderstaand kunt u lezen hoe wij met welke (persoons)gegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerkt Eurofa?
Eurofa verwerkt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens opdat u optimaal gebruik kunt maken van onze diensten, omdat u deze aan ons heeft verstrekt en om tot kloppende facturatie te kunnen komen.
Eurofa verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam van contactpersonen.
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Bankrekeningnummer
 • KvK en BTW nummers
 • Data en/of back-ups

Met welk doelen verwerken wij persoonsgegevens?
Eurofa verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Het kunnen maken van offertes
 • Het kunnen opstellen van facturen
 • Het kunnen uitvoeren van automatische incasso’s en betalingen via onze webshops.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Om goederen en diensten te kunnen leveren.
 • Om (technische) installaties van PC’s en laptops mogelijk te maken

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Eurofa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is maar in ieder geval zolang er een contract of samenwerkingsovereenkomst bestaat tussen u en Eurofa. Indien er na een jaar geen contacten meer zijn geweest tussen u en Eurofa zullen deze gegevens worden verwijderd, tenzij u zelf anders verzoekt.
Persoonsgegevens, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, bank-, KvK en BTW nummers: alleen als klanten/relatie of leveranciers bestand. Uiterlijk tot een jaar na het laatste contact.
Data en back-ups: deze worden bewaard tot en met de betaling van de betreffende factuur. Daarna worden eventueel opgeslagen data en/of back-ups definitief verwijderd van onze servers.

Delen van persoonsgegevens met derden
Eurofa deelt alleen persoonsgegevens met derden wanneer er een be- of verwerkingsovereenkomst met bedoelde partij bestaat en wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.
Wanneer er vanuit een juridisch of (straf)rechtelijke verplichting een beroep op deze gegevens wordt gedaan zal Eurofa persoonsgegevens met de betreffende instanties moeten doelen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Eurofa gebruikt cookies of vergelijkbare technieken bij haar websites. Deze cookies bewaren vooral technische aspecten om het gebruik van de websites te optimaliseren. Wanneer u uw gegevens zelf heeft opgeslagen in de database van één van onze webshops (www.supply4u.com en www.softwaredesk.eu) staan zij daar dus opgeslagen. Eurofa heeft een verwerkersovereenkomst met de webhostende partij waar deze data bases draaien en staan.
Eurofa draagt zorgt voor het altijd tijdig up-daten van de webshop software.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eurofa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de (digitale) persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u aangegeven organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eurofa.net.
Om er zeker van te zijn dat degene die het verzoek indient ook daadwerkelijk deze persoon is verzoeken wij een ieder bij dit verzoek een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u uw pasfoto, het document (paspoort of rijbewijs) nummer, het Burgerservicenummer en bij een paspoort de MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart of onleesbaar te maken.
Eurofa bewaart dit document nooit en gebruikt het alleen ter verificatie.
Eurofa zal zo snel als mogelijk reageren, maar binnen vier weken.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Eurofa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met info@eurofa.net.

Functionaris voor de persoonsgegevens
Eurofa heeft een functionaris voor de gegevensbescherming/persoonsgegevens (FG). Dit is mevr. B.Boonacker. U kunt haar bereiken via info@eurofa.net.
Eurofa heeft een uiterst gedetailleerd Privacy Protocol opgesteld welke aangekondigd en onaangekondigd zal worden getoetst door de aangestelde FG.
Op aanvraag kunt u dit Privacy Protocol inzien.
Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Eurofa met uw persoonsgegevens omgaat kunt u uw klacht schriftelijk richten tot Eurofa. Eurofa zal zo snel als mogelijk reageren maar binnen vier weken, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal Eurofa – met vermelding van de reden – binnen die termijn aan u kenbaar maken wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan u zal toe worden gestuurd.

Wanneer u niet in kunt stemmen met de af- en behandeling van uw klacht dan kunt u uw klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons