Algemene voorwaarden Eurofa - verkoop apparatuur

De in dit hoofdstuk “Verkoop van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien wij apparatuur aan wederpartij verkopen. Voor zover de strekking van de navolgende bepalingen zich daar niet tegen verzet zijn onder het begrip ‘apparatuur’ tevens losse onderdelen c.q. supplies van apparatuur begrepen.

Artikel 36: Selectie van apparatuur, aflevering en risico
36.1: Wederpartij draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. Wij staan er niet voor in dat de apparatuur geschikt is voor het door wederpartij beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.
36.2: De door ons aan wederpartij verkochte apparatuur zal aan wederpartij worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van ons. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zullen wij de aan wederpartij verkochte apparatuur afleveren of doen afleveren op een door wederpartij aan te wijzen plaats. Wij zullen wederpartij zo mogelijk tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur af te leveren. De door ons aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief.
36.3: Aflevering van apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d..
36.4: Wij zullen de apparatuur verpakken volgens de bij ons geldende gebruikelijke maatstaven. Indien wederpartij een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Wederpartij zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door ons geleverde producten, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.

Artikel 37: Omgevingseisen en installatie
37.1: Wederpartij draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door ons in voorkomend geval gespecificeerde vereisten voor de apparatuur (bijv. betreffende temperatuur, luchtvochtigheid, technische omgevingseisen e.d.).
37.2: Indien partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zullen wij de apparatuur installeren of laten installeren. In de eventuele verplichting tot installatie van apparatuur door ons is niet inbegrepen de verplichting tot het installeren van programmatuur of tot het uitvoeren van dataconversie.
37.3: Indien wij ons hebben verbonden tot installatie zal wederpartij vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen en alle voor de installatie noodzakelijke instructies van ons opvolgen.
37.4: Wederpartij zal ons voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkdagen en -uren van leverancier.

Artikel 38: Garantie
38.1: Wij zullen ons er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door ons in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij ons zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van ons niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, zijn wij gerechtigd de apparatuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke, apparatuur. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van ons. De garantieverplichting vervalt indien de materiaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien wederpartij zonder toestemming van ons wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door ons in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. Wij zullen een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
38.2: Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door ons in rekening worden gebracht conform onze gebruikelijke tarieven.
38.3: Wij hebben geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 37.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

Artikel 39: Apparatuur van toeleverancier
Indien en voor zover wij apparatuur van derden aan wederpartij leveren, zullen, mits dat door ons schriftelijk aan wederpartij is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor wederpartij ter inzage bij ons en wij zullen deze aan wederpartij kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen wederpartij en ons om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.