Algemene voorwaarden Eurofa - Webwinkels

De in dit hoofdstuk “webwinkel – koop op afstand” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van de algemene voorwaarden, van toepassing. Zij hebben betrekking op alle webwinkels van Eurofa, eventueel handelend onder de naam Supply4U en/of Softwaredesk.

Artikel 44: Aanbiedingen/overeenkomst
44.1: Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door ons. Wij zijn gerechtigd de bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien wij een bestelling niet accepteren dan delen wij dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
44.2: Een aantal producten kunnen worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart de koper dat hij/zij tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 45: Betalingen
45.1: Betalingen kunnen geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van wederpartij kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Eurofa.
45.2: Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na de mededeling van de prijsverhoging door Eurofa.

Artikel 46: Reclames en aansprakelijkheid
Indien wederpartij een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan ons te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet verbroken is. In voorkomende gevallen zullen de kosten voor verzending, retourzending en eventuele administratie voor rekening van de wederpartij komen.

Artikel 47: Diverse
Indien de wederpartij aan ons schriftelijk opgave doet van een adres, zijn wij gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden , tenzij de wederpartij aan ons schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden.